Aktualności

[CENNIK] Sezonowa przechowalnia kół/opon

17 marca

Sezonowa przechowalnia opon i kół to taki Motel dla opon !

Wszystkie przebywające u nas opony i koła mają zapewnioną pielęgnację kosmetyczną w postaci czyszczenia i konserwacji. Koła kompletne są wyważane a ciśnienie w nich uzupełnione – przygotowane do montażu na pojazd co skraca czas sezonowej wymiany opon.

.

Wymiana opon, wyważanie oraz montaż kół na pojazd płatne zgodnie z cennikiem.

.
Przechowalnia sezonowa opon / kół – cennik 2022 r.
         
W cenę wliczone jest czyszczenie felg oraz konserwacja opon i ubezpieczenie
         
Opony
zrób 16″ 120,00 zł
17” – 18” 140,00 zł
19” – 21” 160,00 zł
22”-23” 200,00 zł
   
Koła  
zrób 16″ 160,00 zł
17” – 18” 180,00 zł
19” – 21” 200,00 zł
22”- 23” 220,00 zł
UWAGI:
  • zgodnie z regulaminem przechowalni ( do wglądu w serwisach)  1 sezon przechowalni to średnio 6 miesięcy – po tym okresie mogą być pobierane dodatkowe opłaty
  • podane ceny dotyczą kompletu ( 4 szt.) – mniejsze lub ilości opon (kół)  są % zmieniane
  • depozyty nieodebrane przez 4 kolejne sezony i nie opłacone ulegają utylizacji dlatego też
  • przy pozostawianiu opon ( kół) w depozycie prosimy o podanie adresu mailowego lub nr. telefonu celem możliwości kontaktu

Regulamin przechowalni opon i felg

w Car-But Lublin

§1

1. Składający przekazuje, a Przechowujący przyjmuje na przechowanie opony, felgi, koła zgodnie ze stanem faktycznym, a potwierdzenie zawierające opis stanu składanych opon i nr przechowalni otrzymuje Składający je Klient. 2. Strony zgodnie ustalają wartość przedmiotu przechowania na łączną kwotę zgodnie z obowiązującym cennikiem z dnia przyjęcia na przechowanie, z potrąceniem aktualnego zużycia zgodnie z tabelą zawartą w §5. 3. Serwis przechowujący zobowiązuje się przechować w stanie nie pogorszonym powierzone mu rzeczy, a Składający zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem, za łączny okres przechowania. Wynagrodzenia za przechowanie uiszczane jest przez Składającego z góry. 4. Przechowujący oświadcza, a Składający przyjmuje do wiadomości, iż miejscem przechowywania opon/felg jest magazyn firmy Car-But. 5. Klient przechowujący zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, sposobu i odbioru przechowywania rzeczy oddanych na przechowanie, bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie Składającego, jeżeli jest to niezbędne dla ich ochrony przed utratą i uszkodzeniem.

§2

1. Umowa przechowania zawarta zostaje od dnia przyjęcia do końca kolejnego sezonu odpowiednio letniego 1 listopada a zimowego 1 kwietnia czyli średnio 6 m-cy. 2. W przypadku opóźnienia Składającego w odbiorze opon, zobowiązany on będzie do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 5,- zł brutto za każdą sztukę opony, za każdy rozpoczęty tydzień przechowywania opon po upływie terminu odbioru oznaczonego powyżej. 3. Składający udziela niniejszym pełnomocnictwa Przechowującemu do usunięcia opon z miejsca przechowania z chwilą, gdy zaległe opłaty za przechowanie przekroczą wartość opon przyjętych do przechowania, oznaczoną w pkt.1 ust.2 powyżej. W takim przypadku Składający zrzeka się wszelkich roszczeń o wydanie i zwrot równowartości powierzonych do przechowania opon.

§3

1. Serwis przechowujący nie może, bez zgody Składającego używać przedmiotu przechowania.

§4

1. Każdy składający, za uprzednim 3-dniowym powiadomieniem, ma prawo w każdym czasie odebrać przedmiot przechowania, zobowiązany jest jednak, do zapłaty wynagrodzenia za cały okres na jaki została zawarta niniejsza umowa. Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu odbioru/montażu depozytu !!! 2. Przechowawca może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu ustalonego w par.3 ust.1 powyżej, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia przedmiotu umowy przechowywać go w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany. 3. Składający jest zobowiązany do odbioru opon, w miejscu wskazanym przez Przechowawcę (zgodnie z §1 powyżej), po uprzednim okazaniu potwierdzenia przyjęcia depozytu. Wyłączną podstawą wydania opon Składającemu przez Przechowawcę jest zwrot przez Składającego oryginału niniejszej umowy. Klient zwalnia Przechowawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginału umowy.

§5

W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowania na nowy z potrąceniem wartości zużycia przedmiotu umowy.

 zużycie opony na podstawie głębokości bieżnika:

Powyżej 8mm Do 8mm – Opona nowa

Zrób 7 mm – 80%

Zrób 6mm – 60%

Zrób 5mm – 50%

Zrób 4mm – 30%

3mm i mniej 0% czyli opona zużyta

§6

Zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.

§7

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§8

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku ze stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby Przechowawcy sądy powszechne.

Nie męcz się !

Nie brudź samochodu i siebie.
Nie taszcz opon czy kół do piwnicy albo na balkon czy innego schowka. Skorzystaj z przechowalni opon a ułatwisz życie sobie i dla nas.

Czyste, przygotowane do wymiany koła to oszczędność czasu na serwisie i Twojego cennego czasu